ОБЩИ УСЛОВИЯ
за продажба на стоки и предоставяне на услуги
на „БОНФАРИ“ ЕООД

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Чл. 1. По смисъла на настоящите Общи условия:

 1. Общи условия“ са настоящите общи условия;
 1. Доставчик“ е „БОНФАРИ” ЕООД, търговското дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 206069400, ИН по ДДС: BG 206069400 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, ул. Йордан Радичков № 5, бл. В, ет. 3, ап. 22, телефон: +359888550088, адрес на електронна поща: office@bonfari.bg, което осъществява продажба на стоки и предоставя услуги.
 1. Клиент“ е физическо или юридическо лице, което закупува стоки от Доставчика или поръчва услуги, предоставяни от Доставчика.
 1. Договор“ е договорът, сключен между Доставчика и Клиента по някой от начините, описани в настоящите общи условия, с предмет продажбата на Стоки и/или предоставянето на Услуги.
 1. „Стоки“ са оборудване, консумативи, резервни части и всички други артикули, продавани по силата на Договора.
 1. „Оборудване“ са машини, части за машини (извън резервни части), допълнително оборудване, включително форматни инструменти.

7.„Консумативи“ са стоки, които се използват за производството на опаковки посредством оборудването (напр. фолио, тарелки, пликове, етикети и др.) и които не са резервни части.

 1. Резервни части“ са съставни, включително износващи се части на машината, използвани за поправка или замяна на повредени части.
 1. Износващи се части“ са лесно износващи се съставни части / елементи на машината (уплътнения, ножове, лагери, ремъци и др.).
 1. Услуги“ са услугите, описани в Договора, в предоставена от Доставчика в писмена оферта или в приемо-предавателен протокол, като сервизни услуги, отдаване под наем на Оборудване, предоставяне на Оборудване за тестове и др.
 1. Поръчка“ е попълнен и подписан от Клиента или негов представител формуляр за поръчка за доставка на стока или услуга по вече сключен договор или попълнен и подписан от Клиента формуляр за поръчка, с който приема доставката на стока или услуга по предоставена от Доставчика писмена оферта, или подписан от Клиента формуляр за поръчка на консумативи за обща сума под 100 лв. с вкл. ДДС по актуалната към момента на поръчката ценова листа на Доставчика за консумативи.
 1. БОНФАРИ” е „БОНФАРИ” ЕООД дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК: 206069400, ИН по ДДС: BG 206069400 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, ул. Йордан Радичков № 5, бл. В, ет. 3, ап. 22, телефон: +359888550088,, вкл. Доставчика, което притежава правата на интелектуалната собственост върху Стоките.

II. ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 2. Настоящите общи условия се прилагат относно всички договори, по които доставчик на стоки или

услуги е дружеството „БОНФАРИ“ ЕООД и които изрично препращат към настоящите общи условия.

Настоящите Общи условия се прилагат и към доставки на стоки или услуги от страна на дружеството

„БОНФАРИ“ ЕООД, за които няма подписан изричен договор, а същите се правят въз основа на предоставена

от Доставчика писмена оферта и направена въз основа на нея поръчка от страна на Клиента, при условие че

писмената оферта препраща изрично към настоящите общи условия.

III. ОПИСАНИЯ НА СТОКИТЕ

Чл. 3. Всяко описание на Стоките, съдържащо се в оферта на Доставчика и/или в техническото описание / спецификация на Стоките, е изчерпателно. В случай на противоречие или двусмислие между текстовете на тези документи, те се прилагат в следния низходящ ред на предимство: техническо описание / спецификация на стоките, оферта на Доставчика.

Чл. 4. Доставчикът има право по всяко време да променя своите каталози, технически проспекти и други материали.

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Оферта

Чл. 5. Когато договорът се сключва въз основа на предоставена от Доставчика писмена оферта, доколкото в

офертата не е посочен друг срок, писмената оферта на Доставчика обвързва последния 5 работни дни от датата на получаването ѝ от Клиента, като датата на офертата не се брои.

Сключване на изричен писмен договор

Чл. 6. Когато в офертата на Доставчика е посочено изрично, че в случай на приемане на същата от страна на

Клиента е необходимо подписването на изричен писмен договор, респективно изричен писмен договор с нотариална заверка на подписите, Договорът се счита за сключен с подписването му от двете страни или с подписването му от двете страни и нотариалното удостоверяване на подписите и на двете страни.

Чл. 7. Когато договорът предвижда нотариална заверка на подписите на страните, но заверката на подписите на отделните страни се прави в различно време и евентуално от различен нотариус, Договорът се счита за сключен в момента на извършване на втората по време нотариална заверка, като страната, заверила подписа си втора по време, следва незабавно да уведоми другата страна, изпращайки ѝ сканиран вариант от същия по имейл, както и да изпрати в най-кратки срокове втория оригинален екземпляр от така сключения договор на другата страна.

Сключване на Договора чрез писмена поръчка от страна на Клиента въз основа на предоставена от Доставчика писмена оферта

Чл. 8. Когато в офертата на Доставчика не е посочено изрично, че в случай на приемане на същата от страна на Клиента е необходимо подписването на изричен писмен договор, то Договорът се счита за сключен с получаването от страна на Доставчика на подписана от Клиента писмена поръчка по образец.

Чл. 9. Така направената поръчка обвързва Клиента и не може да бъде оттеглена без писменото съгласие на Доставчика.

Сключване на Договора чрез писмена поръчка от страна на Клиента

Чл. 10. (1) В случай на покупка на налични на склад Консумативи в офис/магазин на Доставчика, чиято обща

стойност надвишава 300 лв. с вкл. ДДС и плащането на цената се извършва по банков път, Договорът се сключва въз основа на писмена поръчка по образец, без подписването на изричен договор.

 1. В случай на покупка на налични на склад Консумативи в офис/магазин на Доставчика, чиято обща стойност е до 300 лв. с вкл. ДДС или цената се заплаща в брой в момента на покупката, тяхната продажбата се удостоверява чрез подписването на приемо-предавателен протокол, в който изрично се упоменава, че Клиентът се съгласява с настоящите общи условия.

Сключване на договор за сервизно обслужване без изричен договор. Сключване на договор за продажба на Резервни части при влагането им в процеса на сервизно обслужване

Чл. 11. (1) В случай че между Доставчика и Клиента няма сключен по реда на чл. 6 и 7 от настоящите общи условия изричен писмен договор за сервизно обслужване, наименуван договор за сервиз, договор за сервизно обслужване,

договор за профилактика и превантивна диагностика или с други равнозначни термини, сервиз може да се извърши и чрез поръчка по телефон или електронна поща. Извършената услуга се удостоверява с подписването на сервизен протокол, в който изрично се упоменава, че Клиентът се съгласява с настоящите общи условия.

 1. Ако в процеса на сервизното обслужване се е наложило влагането на Резервни части, тяхната продажба се удостоверява със сервизния протокол, който протокол в този случай съдържа и описание на вложените резервни части и тяхната цена.

V. ЦЕНИ

Чл. 12 (1) Цените за продажба на Стоки се уговарят изрично в писмения договор, негово приложение или се посочват от Доставчика в неговата писмена оферта. В случая по чл. 11, ал. 2 продажната цена на вложените резервни части се определя съгласно актуалната към датата на влагане на Резервните части ценова листа на

Доставчика.

 1. Доколкото в Договора не е уговорено друго, цените на предлаганите от Доставчика Услуги се определят съгласно актуалната към датата на поръчка ценова листа на Доставчика, а в случая по чл. 11, ал. 1 – съгласно актуалната към датата на извършване на сервизната услуга ценова листа на Доставчика.
 1. В случай на покупка на налични на склад Консумативи в офис/магазин на Доставчика (чл. 10 от настоящите общи условия), цената се определя въз основа на актуалната към момента на поръчката ценова листа на Доставчика за Консумативи.
 1. Освен ако не е предвидено друго, цената не включва разходите за доставка/превоз/транспорт до посочено от Клиента място, застраховки, мита и ДДС.

VI. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Чл. 13 (1) Доколкото в Договора не е уговорено друго, плащането на цената за всички видове Оборудване се извършва, както следва:

 1. 30 % от договорената цена, „предплата“, ведно с дължимия ДДС, платими при сключване на Договора срещу издадена проформа фактура от страна на Доставчика;
 1. 60 % от договорената цена, ведно с дължимия ДДС, платими в 3-дневен срок от потвърждаване от страна на Доставчика за датата на доставка срещу проформа фактура, издадена от Доставчика. Заплащането на тази сума е условие за осъществяване на доставката от страна на Доставчика;
 2. 10 % от договорената цена, ведно с дължимия ДДС, платими в 5-дневен срок от подписване на протокол за въвеждане в експлоатация, но не по-късно от 1 месец от датата на първата сухопътна товарителница (ЧМР

/ CMR).

 1. За всички Резервни части, както и за всички Услуги, доколкото в Договора не е уговорено друго, цената се дължи в срок от 14 дни от тяхната доставка. В случай че с Договора е уговорен и монтаж на съответната Резервна част, 14-дневният срок тече от датата на монтажа.
 1. За всички Консумативи, доколкото в Договора не е уговорено друго, цената се дължи в срок от 30 дни от тяхната доставка.
 1. В случай на забавено плащане на цената и доколкото с Договора не е уговорено друго, за всеки ден забава Клиентът дължи законната лихва за забава.

VII. ДОСТАВКА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА.

Чл. 14 (1) Доколкото в Договора или офертата не е уговорено друго, всички доставки на Стоки са ex works седалището/склада на Доставчика.

 1. За всички доставени Стоки и предоставени Услуги представители на Доставчика и Клиента подписват приемо-предавателен протокол или друг аналогичен документ.
 2. Сроковете за доставка на Стоки се посочват изрично в писмената оферта на Доставчика или се уговарят изрично в нарочния писмен договор.
 1. В случай на продажба на Стоки, отдаване под наем на Оборудване или предоставяне на Оборудване за тестове рискът от погиване се прехвърля от Доставчика на Клиента с извършване на доставката, респективно с предаването на Клиента на наетото или предоставеното за тестове Оборудване.
 1. В случай на продажба на Стоки Доставчикът запазва собствеността върху Стоката до пълното заплащане на цената й.
 1. В случай на продажба на Оборудване, когато в Договора е предвидено, че същият следва да бъде вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), предоставянето на необходимото съдействие от страна на Клиента (да подпише пред нотариус съгласие за вписване на Договора или да се яви заедно с Доставчика пред длъжностното лице от ЦРОЗ за даване на съгласие за вписване на Договора) е условие за възникване на задължението на Доставчика да предаде Оборудването на Клиента.

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 15. (1) Клиентът има следните задължения, неизпълнението на които може да доведе до забава за изпълнение на задълженията по договора от страна на Доставчика с предвидените в чл. 96 от ЗЗД последици:

 1. когато Договорът предвижда монтаж на Оборудването от страна на Доставчика, да осигури нужния капацитет на електрозахранване, въздух под налягане, студена вода, консумативи и помощен персонал, посочени в офертата или в Договора. Тези задължения се прилагат и в случай на предоставяне на сервизни услуги от страна на Доставчика, включително подмяна на части;
 1. когато Договорът предвижда обучение на персонала на Клиента за работа с Оборудването, да осигури присъствието на персонала, който следва да бъде обучен;
 1. когато Договорът предвижда монтаж на Оборудването от страна на Доставчика, да осигури достъпно и годно за монтаж помещение (равни повърхности, необходимите температура и влажност на въздуха за правилното функциониране на Оборудването и др.), достъп до помещението, в което Оборудването следва да бъде монтирано, достъп до главния електрически прекъсвач и всички точки за захранване с въздух, вода и др., необходими за монтажа и експлоатацията на Оборудването;
 1. да гарантира безопасното боравене с оборудването, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 2. да получи за собствена сметка всички разрешения, одобрения и др., необходими за въвеждане в експлоатация и ползване на Оборудването;
 1. да използва Оборудването само за договорените цели;
 1. да спазва всички нормативни разпоредби за запазване правата на Доставчика върху Оборудването.
 2. В случай на сключен договор за наем или тест на Оборудване, освен предвидените в предходната алинея задължения, Клиентът се задължава и:
  1. да използва машината по предназначение и според инструкциите от ръководството за експлоатация на

Оборудването и да полага грижата на добър стопанин (когато Клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите), респективно търговец (когато Клиентът е търговец по смисъла на Търговския закон);

 1. да уведомява Доставчика за технически или друг проблем по Оборудването незабавно след констатирането му в писмен вид посредством имейл;
 2. да взема на място всички необходими мерки относно документирането на увреждане на Оборудването или неговата кражба и по-специално да осигури получаването на необходимите документи от полицията. Незабавно след това Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика писмено за щетите;
 1. за необходимите ремонти и подмяна на резервни и износващи се части се допуска само намесата на сервиза на Доставчика. Разходите за ремонт, както и стойността на подменените резервни и износващи се части се заплащат от Клиента срещу издадена от Доставчика фактура;
 2. без изричното писмено съгласие на Доставчика да не преотстъпва ползването на възмездно или безвъзмездно основание на Оборудването на трети лица, както и да не допуска трети лица да боравят с Оборудването;
 1. без изричното писмено съгласие на Доставчика да не прави и да не допуска каквито и да било изменения върху Оборудването.
 1. В случай на сключен договор за сервизно обслужване, освен предвидените в алинея 1 задължения, Клиентът се задължава и:
 1. да спазва инструкциите от ръководството за експлоатация на Оборудването, предмет на сервизно обслужване, както и да разрешава управляването или боравенето със съоръжението само от персонал, който е обучен от Доставчика.
 1. да осигурява безплатно допълнителен персонал, който може да бъде необходим за сервизните операции, доколкото такъв бъде необходим.
 2. преди пристигането на сервизните специалисти на Доставчика за рутинните сервизни операции по Договора да се увери, че Оборудването не се използва и е почистено;
 1. да осигури достъп до Оборудването, предмет на договора за сервизно обслужване, за обслужване и сервизни операции през нормално работно време и час /08,30 ч. до 17,30 ч. българско време/.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Чл. 16. (1) , Доставчикът поема гаранцията, че Оборудването съответства напълно на качеството и спецификациите, посочени в Договора или в писмената оферта на Доставчика.

 1. Доставчикът гарантира, че доставеното Оборудване или Резервни части са произведени в пълно съответствие с техническите спецификации и отговарят на всички приложими стандарти за качество, отговарят на хигиенните изисквания, като повърхностите на Оборудването в зоните, където се работи с храни, и по-специално тези в контакт с храни са лесни за почистване и дезинфекциране, съгласно инструкцията за експлоатация. Използваните за изработката на повърхностите материали са гладки, миещи се, устойчиви на корозия и нетоксични.
 2. Ако в Договора е посочено изрично и при наличието на предпоставките, предвидени в същия, Доставчикът предоставя 12-месечна търговска гаранция на Оборудването, считано от пускането му в експлоатация, но не повече от 13 месеца от датата на доставка. Гаранцията влиза в сила единствено след инструктаж и обучение за работа с Оборудването на персонала на Клиента от страна на Доставчика в съгласие и пълно съответствие с инструкциите за работа и сервиз на Оборудването.
 3. В случай на извънгаранционно влагане в Оборудването на Резервни части, различни от Износващи се части, Доставчикът предоставя 6-месечна търговска гаранция на вложените Резервни части, считано от техния монтаж. Гаранцията е валидна само при условие че монтажът им е осъществен от сервизен техник на Доставчика.
 1. Клиентът е длъжен да уведомява Доставчика писмено при повреда на Оборудването. В тази връзка Клиентът упълномощава Доставчика да направи оглед, след който страните съгласуват срока на отстраняване на повредите от Доставчика.
 1. Отговорността на Доставчика се простира единствено до повреди, предизвикващи нарушения на коректната функционалност и работа на комплексното оборудване, дължащи се на недостатъци в проекта, вложените материали и/или монтаж. Но тя не покрива повреди, произтичащи от обстоятелства извън разумния контрол на Доставчика, неговите служители и/или подизпълнители, като например, но не само:
 1. повреди, причинени от неправилен монтаж, неправилно въвеждане в експлоатация и/или неправилна последваща експлоатация, извършени от Клиента и/или което и да е трето лице;
 2. повреди, които са причинени от промяна на техническите параметри на комплексното оборудване, извършени от Клиента и/или което и да е трето лице без съгласието и при липса на писмено пълномощно в полза на Клиента за тези действия от страна на Доставчика;
 1. обичайно износване и корозия;
 1. Износващи се части;
 1. повреди, вследствие неспазване на инструкциите от Ръководството за експлоатация (експлоатация и поддръжка);

повреди вследствие използване на неподходящи консумативи, материали (по-специално фолио), продукти, които се опаковат, и т.н.;

 1. неподходящи сгради;
 1. неправилно или небрежно боравене с Оборудването, включително боравене с оборудването от лица, които не са били обучени от Доставчика;
 1. химически, електронни или електрически въздействия, необичайни температури, метеорологични условия или други подобни, или естествени обстоятелства, независими от волята и контрола на Доставчика;
 2. „пиратски” стоки/продукти/части;
 1. използване на Оборудването за цели, различни от договорените;
 1. повреди/авария/дефекти, които се дължат на материали, продукти и/или стоки, предоставени от Клиента или което и да е трето лице;
 2. повреди/авария/дефекти, които се дължат на обстоятелствата, че Оборудването или негови части не са били изведени от експлоатация незабавно, въпреки че продължаването на тяхната употреба е било вероятно да доведе до повреда/авария/дефекти, и/или Клиентът не е предприел никакви други разумни или подходящи мерки за намаляване на повредите/дефектите/аварията;
 3. повреди/авария/дефекти, основаващи се на спецификации, указания/препоръки и/или чертежи на Клиента и/или което и да е трето лице;
 4. повреди/авария/дефекти, които се основават на изменения, ремонти и/или подмени, направени от Клиента или което и да е друго трето лице, без предварителното писмено одобрение на Доставчика или, ако е предоставено предварително одобрение от Доставчика, тези действия не са били в съответствие с инструкциите, дадени от Доставчика, неговите служители и/или подизпълнители и/или тези повреди/авария/дефекти се дължат на умишлено поведение или груба небрежност на Клиента.

(7) Предвидените тук гаранции са изключителни и изключват всякаква друга изрична, подразбираща се, устна или писмена гаранция, включително гаранции за пригодност за определени цели, различни от обичайното или уговореното предназначение, и за продаваемост / пазарна реализация на опакованата стока.

(8) Гаранцията или отговорността на Доставчика не покрива телесна повреда, щети по имуществото и загуба на икономическа печалба.

(9) Предоставянето на гаранция влиза в сила единствено след инструктаж и обучение за работа с оборудването на персонала на Клиента от страна на Доставчика в съгласие и пълно съответствие с инструкциите за работа и сервиз на Оборудването.

X. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Чл. 17 (1) Отговорността на Доставчика за всякакви вреди, които не са се проявили по самите Стоки независимо от правното основание – се ограничава до:

 1. умисъл;
 1. груба небрежност;
 1. недостатъци в доставеното изделие, от които са произтекли смърт, телесна повреда или увреждане на вещи съгласно чл. 130 – 142 (Глава пета, Раздел IV „Отговорност за вреди, причинени от дефект на стока) от българския Закон за защита на потребителите. Настоящата точка се прилага само в случай че Клиентът е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
 1. Доставчикът няма да носи каквато и да било отговорност за непреки вреди или загуби, или за вреди или загуби, настъпили впоследствие, в частност, но не само, загуба на продукция или прекъсване на производствения процес, пропуснати ползи, невъзможност за ползване на Оборудването или други вещи или загуба на договор

XI. ФОРС МАЖОР

Чл. 18 Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора, ако то се дължи на форсмажор (“непреодолима сила”, като граждански размирици, граждански войни, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове), за периода, в който протича форсмажорното събитие. Страната по договора, която се намира в такова положение е освободена от отговорност при неизпълнение на договорните клаузи единствено при незабавно писмено уведомление на насрещната страна и с представяне на сертификат за форсмажор, издаден от Българска търговско-промишлена палата или Българска стопанска камара в 14-дневен срок.

XII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ / НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ / ПИСМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА, НАЕМ ИЛИ ТЕСТ НА ОБОРУДВАНЕ

Чл. 19. (1) Всички чертежи, спецификации и други документи, които са изготвени или предстои да бъдат изготвени и предоставени от БОНФАРИ във връзка с договора за продажба, наем или тест на Оборудване, остават собственост на БОНФАРИ и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

 1. Клиентът има право да използва тези документи за експлоатацията или поддръжката на Оборудването по предназначение, както и за доставката на Резервни части.
 2. Клиентът получава единствено лиценз за използване на правата на интелектуална собственост на БОНФАРИ във връзка с Оборудването и тяхното планирано и договорено с Договора предназначение за използване на територията на съответната държава, където същите ще се използват.
 1. БОНФАРИ няма да носи отговорност за:
 2. лицензи и/или одобрения на трети лица (включително, но не само, авторски права, търговски марки и дизайни, образци, лицензи и т.н.), необходими за производството, последващата продажба и/или разпространение на опаковката, произведена с Оборудването, и/или опаковането, последващата продажба и/или разпространението на продукти/стоки, опаковани с Оборудването;
 1. одобрения от трети лица (включително, но не само, одобрения на държавни органи, официални разрешения и т.н.), необходими за използването и експлоатацията на Оборудването на територията на съответната държава, където ще се използват;
 1. нарушение на правата на трети лица, което се основава на изменения на Оборудването, направени от Клиента и/или което и да е друго трето лице без предварителното одобрение на БОНФАРИ, изменения на Оборудването, направени от Клиента и/или което и да е друго трето лице след предварителното одобрение на БОНФАРИ, но не в съответствие с инструкциите, издадени от БОНФАРИ, неговите служители и/или подизпълнители, както и всички спецификации, насоки и/или чертежи, предоставени от Клиента или което и да е трето лице, и/или материали и/или продукти/стоки, предоставени от Клиента или което и да е друго трето лице.
 1. В случай на доказано нарушение на правата на интелектуална собственост, за което БОНФАРИ може да бъде държано отговорно, задълженията на БОНФАРИ се ограничават до осигуряване на правото на непрекъснато ползване или изменение на Оборудването по подходящ начин, с цел да се избегне нарушението, но само доколкото такова осигуряване на правото на непрекъснато ползване или подходящо изменение се оказва икономически обосновано, може да бъде реализирано в рамките на разумен период от време и няма да бъде невъзможно с оглед законовата и/или подзаконовата нормативна уредба.
 1. В случай на нарушаване на правата на интелектуална собственост БОНФАРИ изрично се освобождава от задълженията си в следните случаи:
 1. Клиентът не е предоставил подходящо време и възможност, за да се предприеме необходимото действие и да се извършат необходимите стъпки за осигуряването на правото на непрекъснато ползване или изменение на Оборудването или частта от него, която нарушава правата на интелектуална собственост;
 1. изпълнението на което и да е от задълженията на БОНФАРИ вследствие на нарушение е невъзможно с оглед законовата и/или подзаконовата нормативна уредба, оказва се икономически необосновано и/или не може да бъде реализирано в рамките на разумен период от време;
 1. липса на незабавно уведомяване на Доставчика от страна на Клиента относно нарушаването на правата на интелектуална собственост.

(7) В случай на нарушение на правата на интелектуална собственост на трети лица, за което БОНФАРИ може да бъде държано отговорно, правата на Клиента се ограничават както следва:

 1. право на отказ от договора;
 2. в случай че осигуряването на правото на непрекъснато ползване или подходящо изменение се окаже икономически неоправдано, не може да бъде реализирано в рамките на разумен период от време или ще бъде невъзможно с оглед законовата и/или подзаконовата нормативна уредба, Клиентът и Доставчикът имат право да се откажат от Договора;
 1. в случай на незначителни ограничения в планираното използване на Оборудването поради нарушаване на правата на интелектуална собственост (ограничения, които не влияят или влияят незначително върху функционалността и експлоатацията на Оборудването за договорената цел), правата на Клиента се ограничават до приемливо намаляване на покупната, съответно наемната цена.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Недействителност

Чл. 20. В случай че някоя от клаузите на настоящите общи условия или на Договора се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Договора, на други техни клаузи или части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.

Приложимо право

Чл. 21 За неуредените от настоящите общи условия и/или Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Решаване на спорове

Чл. 22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. Доколкото в Договора не е уговорено друго, в случай че не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове, породени от Договора или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.

Настоящите общи условия са утвърдени от управителя на „БОНФАРИ” ЕООД и са в сила от 01.02.2021 г.